Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

MOC AWESTYJSKIEJ MANTRY

MANTRA AWESTYJSKA WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

Czy zastanawiałeś się, czy zastanawiałaś kiedyś, dlaczego jest tyle różnych tłumaczeń naszych modlitw języku Awestyjskim?

Mantry Awestyjskie są z natury dynamiczne i wszechstronne. Dopasowują się do duchowych potrzeb lub duchowego poziomu każdej jednostki.

Wspaniałe jest to, że możesz nawet nie zdawać sobie sprawy z własnych duchowych potrzeb. Nie musisz też tego wiedzieć. Te boskie wibracje nie tylko oświecają podświadome i wysublimowane elementy wokół ciebie, ale także na poziomie podstawowym, przywiązują się do twoich myśli i procesu myślowego, pomagając ci na drodze do samorealizacji.

Na początku unikaj patrzenia na tłumaczenia modlitwy. Zamiast tego zacznij od zrozumienia celu i natury naszych modlitw awestyjskich.

Modlitwy awestyjskie są Boską Mantrą. Bez względu na osobisty powód odmawiania modlitw, te mantry mają swój własny boski cel i funkcję. Ta funkcja ma być katalizatorem twojego osobistego rozwój i postępu duchowego każdego człowieka. Mantry awestyjskie działają tak, jakby były własnymi nieodłącznymi iskrami światła Ahury – działają z całą mocą, energią, światłem i mądrością, aby stworzyć cały wszechświat, a także go uwolnić. Modlitwa ma zdolność tworzenia pozytywów i rozpraszania negatywów; stworzyć światło z ciemności; rozpalać wiedzę z ignorancji. Podobnie jak Ahura Mazda, Amesza Spentowie i Jazaci, nasza mantra awestyjska funkcjonuje w wzniosłych i subtelnych światach, przekazując pozytywną chęć działanie i energię w świecie materialnym. Należy także zdać sobie sprawę, że taka modlitwa jest tak samo godna czci jak Ahura Mazda.

Modlitwa taka odziaływuje na wszechświat z ogromną mocą i energią, działa także równie silnie i dynamicznie na każdego człowieka. Tak jak twoje sumienie kieruje twoją duszą i tak jak twoje indywidualne myśli docierają do Ahury Mazdy, tak samo modlitwa działa jak własne myśli Ahury, własne słowa Ahury, przywiązując się do twojej podświadomości. Dopasowując się do twoich indywidualnych potrzeb i delikatnie popychając cię na ścieżkę prawości, prawdy i wiedzy.

Ścieżka prawości, prawdy i wiedzy jest przepełniona boską jasnością i wyzwalającą wiedzą, uformowaną z wyjątkowością oddania i myśli. Jednak znalezienie tej ścieżki wymaga znacznego wzrostu i rozwoju. Wymaga to rozwinięcia umiejętności przedzierania się przez bałagan rozproszenia i rozpoznania tych elementów, które dają ci boski kierunek.

Recytacja codziennych modlitw awestyjskich pobudza subtelne energie otaczające was, pomagając waszej podświadomości coraz bardziej uświadamiać sobie zawsze obecny boski kierunek, który jest w was w każdej sekundzie waszego życia.

Ten podświadomy kierunek ujawnia się szybko dla nielicznych, dla większości jest to powolny proces. Jest tak, ponieważ moc dostosowuje się do twoich indywidualnych myśli, postaw, zachowań i pragnień. Może to spowodować, że dwie osoby będą inaczej rozumiały dobro i zło w odniesieniu do danej kwestii, takiej jak aborcja lub małżeństwo. Może to prowadzić do innego zrozumienia lub tłumaczenia modlitwy awestyjskiej. Różnice w rozumieniu są wskaźnikami duchowego postępu każdej osoby. Chociaż boskie kierownictwo jest zawsze obecne, będziesz wchłaniać tylko to, na co jesteś mentalnie i emocjonalnie gotowy, w tej chwili możes przyswoić, zrozumieć i zaakceptować.

Proces przyswajania boskiej wiedzy jest ciągły i na pozór nieskończony. Niemniej jednak utrzymywanie myśli w tym kontinuum jest niezbędne dla waszego duchowego postępu.

Aby rozwijać się dalej, kiedy recytujesz mantrę awestyjską, czy to w modlitwie, czy w próbie tłumaczenia …

Jeśli twój rozwój duchowy wymaga najpierw uwolnienia negatywnych myśli i emocji, będzie tonaturalne. tak jest natura inspiracji, którą znajdziesz wewnętrznie poprzez emocje i myśli, a także podczas próby tłumaczenia.

Jeśli potrzebujesz siły, aby przezwyciężyć występki lub lęki, na siłę i wiarę znajdziesz wewnętrznie poprzez emocje i myśli, a także podczas próby tłumaczenia.

Jeśli potrzebujesz kultywowania oddania, to oddanie jest tym, co znajdziesz wewnętrznie poprzez emocje i myśli, a także podczas próby tłumaczenia.

Jeśli jesteście gotowi na wyższą wiedzę i prawdę, znajdziecie tylko taką wiedzę, którą możecie wyraźnie przyswoić poprzez własny proces myślowy. Taki jest kierunek, w którym poruszą się twoje emocje, i takie zrozumienie będziesz miał przy próbie tłumaczenia.

Gdy postępujesz naprzód na ścieżce duchowości, twoje emocje, działania i myśli będą się zmieniać. Zmieni się także dynamika mantry, aby pomóc wam iść drogą duchowego postępu. Możesz nawet odkryć, że mantra stopniowo przeprowadziła cię przez wszystkie powyższe kroki i jeszcze więcej.

Biorąc powyższe pod uwagę, łatwo zrozumieć, dlaczego istnieje tak wiele różnych tłumaczeń naszych Mantr awestyjskich. Dlatego w interesie własnego postępu duchowego staraj się nie dać się wciągnąć w czyjeś zrozumienie mantry. Lepiej po prostu modlić się nią ze szczerością i oddaniem. Mantra się sama uruchomi i przystąpi do pracy spełniając swoją boską funkcję!

Nasze modlitwy awestyjskie karmią się boską wiedzą i pozytywną energią, która jest w stanie dostosować się do rozwoju duchowego każdego człowieka. Taka jest boska wiedza i doskonałość znaleziona w naszych modlitwach awestyjskich.

Havove Tarapor

ENGLISH VERSION

The Dynamics of Avestan Manthra
Have you ever wondered why there are so many different translations for our Avestan prayers?

The Avestan manthras are by nature dynamic and versatile. They mould to the spiritual needs or spiritual level of each individual.

What’s more magnificent is that you may not even realize what your own spiritual needs may be. Nor, do you need to know. These divine vibrations not only enlighten the subconscious and sublime elements of and around you but also at a basic level they attach themselves to your thoughts and thought process helping you on your way to self-realization.

In the beginning avoid looking at prayer translations. Instead, start by understanding the purpose and nature of our Avestan prayers.

Avestan prayers are Divine Manthra. Regardless of your personal reason for reciting prayers, these manthras have their own divine purpose and function. That function is to have a catalytic effect on each individual’s personal growth and spiritual progress. Avestan manthras function as though they were Ahura’s very own seeds – with all the power, energy, light and wisdom to create the entire universe and as well, set it free. Prayer has in it the ability to create the positive and dispel the negative; to create light from darkness; to kindle knowledge from ignorance. Just like Ahura Mazda, the Ameshaspands, and the Yazatas, our Avestan manthra function in the sublime and subtle worlds causing positive action and energy to occur in the material world. As such, one must realize that such prayer is as worthy of reverence as Ahura Mazda.

Just as prayer functions so potently and dynamically in the universe, it functions equally potently and dynamically for each individual. Just as your conscience guides your soul and just as your individual thoughts reach Ahura Mazda, so too does prayer, act as Ahura’s own thoughts, Ahura’s own words, attaching themselves to your subconscious. Moulding themselves to your individual needs and gently propelling you onto the path of righteousness, truth and knowledge.

The path of righteousness, truth and knowledge is filled with divine clarity and liberating knowledge, formed with singleness of devotion and thought. However, finding that path requires considerable growth and development. It requires developing the ability to sift through the clutter of distractions and recognize those elements which give you divine direction.

Recital of your daily Avestan prayers energizes the subtle energies surrounding you, helping your subconscious mind become increasingly aware of the ever present divine direction which surrounds you every second of your life.

This subconscious direction comes quickly for some and slowly for others. This is because it customizes itself to your individual thoughts, attitudes, behaviors and desires. This may result in two people having a different understanding of right and wrong with respect to a given issue such as abortion or marriage. It may lead to a different understanding or translation of an Avestan prayer. The differences in understanding are indicators of each individual’s spiritual progress. Although divine direction is ever present, you will absorb only what you are mentally and emotionally ready to assimilate, understand and accept.

The process of assimilating divine knowledge is continuous and seemingly endless. Nevertheless, keeping your thoughts moving along this continuum is essential to your spiritual progress.

To elaborate further, when you recite Avestan manthra, whether in prayer or in an attempt to translate….

If your spiritual growth requires you to first release negative thoughts and emotions, then such is the nature of the inspiration you will find internally through emotion and thought as well as in an attempt at translation.

If you require strength to overcome vices or fears, then strength and faith is what you will find internally through emotion and thought as well as in an attempt at translation.

If you require the cultivation of devotion then devotion is what you will find internally through emotion and thought as well as in an attempt at translation.

If you are ready for higher knowledge and truth, then you will find only such knowledge as you can clearly assimilate through your own thought process. Such is the direction in which your emotions will move and such is the understanding you will have in an attempt at translation.

As you progress spiritually, your emotions, actions and thoughts will change. As well, the dynamics of the manthra will change to help you continue along the path of spiritual progress. You may even find that the manthra have gradually taken you through all the above steps and more.

Considering the above, its easy to understand why there are so many different translations of our Avestan Manthra. Therefore, in the interest of your own spiritual progress, try not to get bogged down with someone else’s understanding. It would be better to just pray them with sincerity and devotion. The manthra will go to work and do their divine function!

Our Avestan prayers are alive with divine knowledge and positive energy forces which are capable of customizing themselves towards each individual’s spiritual growth. Such is the divine knowledge and perfection found in our Avestan Prayers.

Click to access transliteracja-av.pdf

1 myśl w temacie “MOC AWESTYJSKIEJ MANTRY

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close