Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

CZYTANIE GATH ZARATUSZTRY 2.

ZARATUSZTRA OGŁASZA SWOJE PRZESŁANIE.

GATHY ZARATUSZTRY – Oracja w HA 30

Ludzie przybywali z bliska i z daleka, aby usłyszeć przesłanie Zaratusztry. Prorok-poeta już na wstępie swojej pieśni powiedział, że nie przyszedł by wzbudzić strach w sercach ludzi, ale przynieść im radość i właściwe zrozumienie. Był jednym z tych wspaniałych ludzi niosących dobre wiadomości, którzy nie każą wyrzekać się czegoś i nakłaniają do porzucenia świata doczesnego, ascezy i wyrzeczenia. Niósł wiadomości o miłości do świata, a nie potrzebie porzucenia go i wycofania się z normalnego życia. Zaratusztra przekazał wiadomość, że chce, abyśmy żyli produktywnym, pełnym radości życiem na świecie i przynosili radość innym. Mówi nam, że ten świat jest przemieszany i składa się z bytów i istnień dobrych i złych. Objawia co było na samym początku, w sferze mentalnej i duchowej. Mówi o tym, że Duch Dobra i duch Zła współistnieją jako dwie przeciwstawne zasady rzeczywistości, a my musimy to pojąć rozumem by móc dokonać właściwego wyboru wyboru. Ale nie pod przymusem, czy z lęku, ale świadomie i rozważnie z pełną wolnością wyboru bowiem jest to rzecz wielka. Od tego zależy szczęście nasze i innych i podstawowy wybór naszego własnego działania.. Dlatego dla Prawdy, a ze względu na nasze własne szczęście prosi nas o to właściwy wybór. Aby być dobrym, a nie złym. Stojąc przed świętością ognia symbolu Boga i jego ciepłej świetlistej dobroci, zwraca się do swoich słuchaczy.

Gatha Ahunavaiti – HA 30

Werset 1 (Ha 30,1) [Przesłanie dla mądrych i poszukujących prawdy]

O Wy, którzy przybywacie, aby zdobyć mądrość,
Obwieszczę wam Przesłanie Mądrego Stwórcy,
Hymny do Ahury i modlitwę-mantrę Myśli Dobrej,
Przechowujące Świętą Prawdę (Asha),
I wspaniałą wizję Świateł Niebiańskich,
Dostępnych poprzez Wzniosłą Prawdę.

Werset 2 (Ha 30,2) [o przyjęciu dobrej religii]

Posłuchajcie uszyma swymi tych porad najlepszych,
Rozważcie je osądem jasnym.
Niechaj każdy wybiera wiarę swą z tą
wyboru wolnością, którą każdy mieć musi w Wydarzeniach Wielkich.
O Wy, świadomi bądźcie przesłania mojego!

Werset 3 (Ha 30,3) [Początek uniwersum i właściwy wybór]

Na początku dwa były Duchy,
Bliźniacy jednocześnie żywiołowo działający:
Dobry i Zły; w myśli,
w słowie i w czynie.
Pomiędzy tymi Dwoma, mądry niech wybierze właściwie!
Bądźcie dobrzy, nie zaś źli!

Werset 4 (Ha 30,4) [O Duchach Bliźniaczych i powstaniu zasad uniwersum,
Najlepsza świadomość i najgorsze bytowanie]

I kiedy owe dwa Duchy Bliźniacze po raz pierwszy się spotkały,
Życie i Niebyt ustanowiły.
I tak będzie aż po kres istnienia Świata.
A (wtedy) dla czcicieli nieprawości najgorsze bytowanie,
Zaś udział w Najlepszej Świadomości przypadnie tym,
Co prawość posiedli.

Tutaj Zaratusztra opowiada o pierwotnym wyborze sposobu działania przez oba Byty Bliźniacze. Pierwszy akt wyboru ustanawia rzeczywistość, która odtąd będzie istotą świata świata dobro z jednej i niegodziwość z drugiej – dwie przeciwstawne zasady. Jeden byt, chętnie wybiera i przyjmuje niewłaściwą zasadę bowiem prawda wydaje się mu niewłaściwa i nieskuteczna, z konieczności wybiera więc najgorsze działania. Drugi odrzuca kłamstwo i wybiera prawdę i dobro, dla niego jest to wybór trudniejszy, ale wybiera cały świat, jego dobro i piękno, zatem jemu dane są najlepsze działania.

Podobnie jest z tym, kto tutaj dokonuje wyboru świecie przemieszanym. Jemu dane są niebiosa z ich pięknem i światłami odziane szatą dobroci. Natura śpiewa mu o dobrobycie i życzliwość, a swoje dobre uczynki wykonuje zgodnie z planem Stwórcy z wiarą w prawdę i słuszność. Prawdziwe życie w sprawiedliwości to taki wybór, gdzie człowiek dokonuje swych czynów, nie w oczekiwanie nagrody, ale z doskonałą wiarą w ich wewnętrzną wartość. Prawda i prawość wystarcza sama w sobie i nie wymaga uzasadnienia. Taki człowiek jest dobry, ponieważ słuszne i właściwe jest być dobrym.

Werset 5 (Ha 30,5) [Pierwotny wybór Ahura Mazdy i Angra Mainju i jego konsekwencje]

Spośród tych dwu Duchów Bliźniaczych,
Zły czynienie najgorszego wybiera,
Najbardziej Szczodry zaś Duch Dobra,
w Najtwardszy Kamień odziany,
Wybiera Prawdę i Prawość,
Tak samo Ci będą, co jak Ahura Mazda uczynią
Przez Prawe dzieła, z wiarą w tę Prawdę.

Następnie, prorok mówi, że jeśli ktoś decyduje się to zrobić złe rzeczy, czyni to ponieważ myli się w swoim osądzie i daje się zwieść wierząc, że jest to dla niego bardziej opłacalna i skuteczna droga. Gdy taka decyzja została podjęta, może być zgubiony bowiem najgorszy umysł, a nie życzliwy umysł staje się jego przewodnikiem, a oszustwo i zniszczenie stają się jego ostatecznym celem.

Werset 6 (Ha 30,6) [pierwotne zwiedzenie i jego skutki]

Nie potrafili rozeznać właściwie Demona Czciciele
Pomiędzy dwoma tymi Duchami.
Przybyło do nich Oszustwo, gdy decyzję podejmowali,
I Myśl Najgorszą wybrali.
Wyruszyli przeto, (gwałt) siejąc,
Aby Życie na Świecie unicestwić.

Cuż więc należy czynić gdy znajdziemy się między niegodziwcami, którzy dokonują złego wybóru, co czyni dobro słusznym? Zaratusztra powiedział, że Prawda daje nam siłę, że Dobry Umysł daje nam prawo, i siłę i możność jej użycia. Po raz kolejny zapewnia nas, że ludzkość nie została opuszczona bez wskazówek i pomocy. Atrybuty (emanacje) Boga jakimi są prawda, mądrość dobrego umysłu, świętość oraz Moc i co nie mniej ważne, Życzliwość, Miłość i Współodczuwanie pomagają tym, którzy dokonali właściwego wyboru. I rzeczywiście, w dniu poprzedzającym próbę, te same atrybuty pomogą dokonanie właściwego wyboru, aby osiągnąć oczekiwaną nagrodę.

Werset 7 (Ha 30,7) [Pocieszenie, wskazówki działania i wyborów człowieka]

Ku wspomożeniu Życia i Miłości (Armaiti) przybywa,
Duch Życzliwości i Duch Myśli Prawej i Prawdy (Asza).
Razem z Duchem Świętej Mocy (Chszatra Wairja), Myślą Dobrą (Vohu Manah),
Aby dusza, co przez tę próbę Prawdy przechodzi,
Z Tobą była, o Panie!

Werset 8 (Ha 30,7) [los dobrych bytów]

A gdy nadejdzie czas ostatecznej Złym odpłaty,
Wtedy, z Twego nakazu,
Myśl Dobra Królestwo Niebios ustanowi, o Ahuro!
Dla tych, co Nieprawdę w ręce Prawdy wydadzą.

I tak prorok modli się za siebie, za wszystkich swoich słuchaczy i za prawdę, za całą ludzkość, abyśmy byli jak ci, którzy tworzą i dążą do doskonałości świata. Nadchodzi bowiem dzień, kiedy wszystko jest co nieprawdą znika, a prawda zwycięża; i zbiera się tych, które cieszą się dobrą sławą w pięknym miejscu Dobrego Rozumu i Prawdy.

Werset 9 (Ha 30,9) [o doskonaleniu przez Prawdę i Mądrość]

Bądźmy jak Ci, co Świat ku doskonałości prowadzą;
Niechaj Mazda i Duchy Boskie pomogą nam
I przewodzą wysiłkom naszym poprzez Prawdę.
Człowiek myślący przebywa tam, gdzie Mądrość ma Swe Mieszkanie.

Werset 10 (Ha 30.10) [proroctwo końca walki ze złem]

A potem Podmuch Zniszczenia dosięgnie Nieprawdę,
Zaś Ci o dobrej sławie w Przyobiecanym Domu
Przyjęcia doznają,
Domu Błogosławionym Myśli Dobrej, Prawości i Mazdy Ahury.

Zaratusztra objawia, że prędzej czy później podmuch zniszczenia dosięgnie nieprawdę, ale nie jest to kara wymierzona przez boga, ale naturalny skutek kumulacji nieprawdy kiedy coś budowanego na fałszu i niegodziwości wali się w końcu jak domek z kart. To jak użycie w miejsce dobrych materiałów do budowy domu, produktów podrobionych i fałszywych udających wytrzymałe. Taki dom musi runąć, taka jest cena próby oszukania rzeczywistości.

Takie jest jego objawienie byśmy przyjęli takie zobowiązanie prowadzące do naszego oświecenia, ale Zaratusztra prosi nas, abyśmy wybrali po oświeceniu refleksję jako podstawowy akt wiary religijnej. Oświecenie wiarą jest dopiero pierwszym krokiem ku Odnowie Świata

Werset 11 (Ha 30.11) [wezwanie do rozważenia objawienia i kryteria zbawienia]

O Wy, Śmiertelni! Rozważcie te wskazania,
Przykazania, które Mazda Ahura dał ku szczęściu i boleści:
Długie cierpienie udziałem Zło czyniącego, błogość zaś
Dla stronnika Prawości; (ashavabyô
)
Blask Światła Zbawienia dla prawych po wsze czasy.

HA 30. tekst awestyjski

1,

at tâ vaxshyâ isheñtô ýâ mazdâthâ hyatcît vîdushê staotâcâ ahurâi ýesnyâcâ vanghêush mananghô humãzdrâ ashâ ýecâ ýâ raocêbîsh daresatâ urvâzâ. 

2.

sraotâ gêushâish vahishtâ avaênatâ sûcâ mananghâ âvarenå vîcithahyâ narêm narem hvah’yâi tanuyê parâ mazê ýånghô ahmâi nê sazdyâi baodañtô paitî. 

3.

at tâ mainyû pouruyê ýâ ýêmâ hvafenâ asrvâtem manahicâ vacahicâ shyaothanôi hî vahyô akemcâ åscâ hudånghô eresh vîshyâtâ nôit duzhdånghô. 

4.

atcâ hyat tâ hêm mainyû jasaêtem paourvîm dazdê gaêmcâ ajyâitîmcâ ýathâcâ anghat apêmem anghush acishtô dregvatãm at ashâunê vahishtem manô. 

5.

ayå manivå varatâ ýê dregvå acishtâ verezyô ashem mainyush spênishtô ýê xraozhdishtêñg asênô vastê ýaêcâ xshnaoshen ahurem haithyâish shyaothanâish fraoret mazdãm. 

6.

ayå nôit eresh vîshyâtâ daêvâcinâ hyat îsh â-debaomâ peresmanêñg upâ-jasat hyat verenâtâ acishtem manô, at aêshemem hêñdvâreñtâ ýâ bãnayen ahûm maretânô. 

7.

ahmâicâ xshathrâ jasat mananghâ vohû ashâcâ dà at kehrpêm utayûitîsh dadât ârmaitish ãnmâ aêshãm tôi â anghat ýathâ ayanghâ âdânâish pouruyô. 

8.

atcâ ýadâ aêshãm kaênâ jamaitî aênanghãm at mazdâ taibyô xshathrem vohû mananghâ vôivîdâitî aêibyô sastê ahurâ ýôi ashâi daden zastayô drujem. 

9.

atcâ tôi vaêm h’yâmâ ýôi îm ferashêm kerenâun ahûm, mazdåscâ ahurånghô â-môyastrâ baranâ ashâcâ hyat hathrâ manå bavat ýathrâ cistish anghat maêthâ. 

10.

adâ-zî avâ drûjô avô bavaitî skeñdô spayathrahyâ at asishtâ ýaojañtê â-hushitôish vanghêush mananghô mazdå ashah’yâcâ ýôi zazeñtî vanghâu sravahî. 

11.

hyat tâ urvâtâ sashathâ ýâ mazdå dadât mashyånghô hvîticâ êneitî hyatcâ daregêm dregvôdebyô rashô savacâ ashavabyô at aipî tâish anghaitî ushtâ! 

Komentarze są oparte na analizie D. J. Iraniego i uzupełnione fragmentami zaczerpniętymi z wielu innych źródeł.

1 myśl w temacie “CZYTANIE GATH ZARATUSZTRY 2.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close