Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Czym jest zaratusztrianizm?


JEST: RELIGIĄ – FILOZOFIĄ – SPOSOBEM NA ŻYCIE
I to jest nierozdzielne. Każdy z tych elementów jest ważny jeden bez drugiego staje się ułomny
i nieskuteczny.

1. Jest RELIGIĄ

Tak zaratusztrianizm jest religią ponieważ zawiera w sobie wiarę, nijak nie dającą się udowodnić naukowo, więc nie oczekujcie od nas dowodu na to, że Bóg Ahura Mazda i jego przeciwnik Angra Mainju (Aryman) istnieją. Mówiąc wierzę na wstępie zakładamy, że to coś coś irracjonalnego i w pełni zdajemy sobie z tego sprawę. Wierzymy więc w to co przekazał nam Zaratusztra w Gathah, ale w związku z tym, że sam Zaratusztra wątpił wołając do Boga:

„O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Czy coś co ja teraz ogłoszę jest rzeczywiście prawdą?”
GATHA USZTAWAITI: JASNA 44.6

pozwalamy sobie wątpić jak on i zadawać Bogu to samo pytanie i wciąż szukać odpowiedzi na wszystkie pytania Zaratusztry. Zaratusztra napisał w Gathach, że najważniejsza jest Asza – tutaj rozumiana jako prawda, a więc poszukujemy tej prawdy na wszystkie możliwe sposoby w tym metodą naukową zdając sobie sprawę, że jesteśmy na drodze do prawdy ostatecznej, a nikt nie zna na razie całej prawdy.

Kiedy, w czasie odpłaty, Prawda (Asza) zwycięży Kłamstwo;
Kiedy to, co było od dawna znane,
Zostanie proklamowane dajwom i śmiertelnikom na wieczność,
Wtedy, gdy nadejdzie zbawienie, nastąpi pełne
Uwielbienie Twojej, Ahuro, Chwały!
GATHA SPENTA MAINJU: JASNA 48.1

Czynimy tak by nasza wiara nie była ślepa i fanatyczna jak wiara wielu religii, które mówią, że one znają całą prawdę. Zakładamy, że możemy się mylić.

Dlaczego jednak wierzymy Zaratusztrze, a nie Buddzie czy Mahometowi? Jest tak ponieważ wydaje nam się, że jest to wiara trochę inna niż wszystkie, najlepiej tłumacząca dlaczego jest jak jest dozwalająca na zmianę, i jest najlepszym sposobem na życie etyczne, dobre moralnie, rozważne, refleksyjne, pozbawione fanatyzmu, a jej filozofia pokazuje jak być szczęśliwym, ale nie kosztem cierpienia innych istot. Wierzymy więc za Zaratusztrą, że zło i dobro to coś realnego i należy je pokonać współdziałając z Bogiem, który uczynił nas w pełni wolnymi równymi partnerami, który dał nam mądrość, wolność woli i wyboru, a zło nie pochodzi od niego tylko od jego przeciwnika. Wierzymy także, że celem człowieka jest szczęście, a nie cierpienie i rozpad. Dlatego też nie nawracamy aktywnie nikogo na naszą wiarę wierząc, że Zaratusztra miał rację mówiąc w Gathach:

Posłuchajcie uszyma swymi tych porad najlepszych,
Rozważcie je osądem jasnym.
Niechaj każdy wybiera wiarę swą z tą
wyboru wolnością, którą każdy mieć musi w Wydarzeniach Wielkich.
O Wy, świadomi bądźcie przesłania mojego!
GATHA AHUNAWAITI: JASNA 30.2

Rzecz jasna w tak krótkim opisie nie znajduje się wszystko co przyjmujemy na wiarę, ale każdy może o to pytać. Zatem jeśli ktoś chce być zaratusztrianinem, musi szczerze uwierzyć w to co wygłosi we Frawarane akcie wyznania wiary, nie dlatego, że mu się to podoba, czy jest przydatne, albo czuje się przez to lepszy, czy wyjątkowy, ale dlatego, że uwierzył nawet, jak coś mu się nie podoba, czy poczuł się przez to gorszy, lub mniej wyjątkowy. Nasza wiara bywa niewygodna bo jest religią pracy nad sobą, ale także dla innych, a nie jest droga łatwa.

O to wszystko pytam,
Abym mógł, pokierowany przez Aszę, pracować
Dla postępu stworzenia;
Zawsze w swoim poświęceniu mądry,
Zawsze w swoich czynach prawy,
Uznając Nauczyciela Prawdy, wyznaczonego
Dla pomyślności ludzi.
GATHA WOHU CHSZATHRA: JASNA 51.5

2. jest FILOZOFIĄ

Jest filozofią, ponieważ filozofia to „umiłowanie mądrości” – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata. Zaratusztra każe najpierw rozważać ponieważ daje wskazówki, a nie gotowe odpowiedzi na wszystko, o czym mówi w gatha Ahunawaiti dwukrotnie:

Posłuchajcie uszyma swymi tych porad najlepszych,
Rozważcie je osądem jasnym.
GATHA AHUNAWAITI: JASNA 30.2


O Wy, Śmiertelni! Rozważcie te wskazówki,
Przekaz, który Mazda Ahura dał ku szczęściu i boleści:
GATHA AHUNAWAITI: JASNA 30.11

Zaratusztra w gathah więcej zadaje pytań o naturę wszechrzeczy niż udziela gotowych odpowiedzi. Prosi Boga nie o moc tylko o wiedzę, zrozumienie, o mądrość! A filozofia jest umiłowaniem mądrości. Zaratusztra prosi Boga o mądrość, a nie o nadludzką moc

Jak mądry i potężny Pan darowałby przyjacielowi
tak samo i Ty daruj mi Twą będącą przyczyną błogości
Mądrość, O Mazdo!
GATA USZTAWAITI: JASNA 43.14

Bóg zatem Zaratusztrz ukazuje się jako nade wszystko obdarzony nieskończoną mądrością, jako Mądry Pan/Pani (Ahura – Pan Mazda – Obdarzona nieskończoną mądrością). I akcentuje to najczęściej mądrość w imieniu boga stawiając na pierwszym miejscu

Jego, tymi naszymi pieśniami oddania wychwalamy,
Jego, znanego na wieki jako Mazda Ahura, Mądry Stwórca!
GATA USZTAWAITI: JASNA 45.10


Nie jest to jednak tylko filozofia chłodno i cynicznie rozważająca rzeczywistość, bowiem wynika z niej trzon zaratusztrianizmu pierwsza próba sformułowania etyki czyli filozofii, zajmującej się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Zaratusztra pierwszy w historii ludzkości około 1500 lat przed naszą erą zajmuje się odwiecznym problemem zła i dobra i formułuje w swoim objawieniu fundamentalne zasadę

Na początku dwa były Duchy,
Bliźniacy żywiołowo działający:
Dobry i Zły; w myśli,
w słowie i w czynie.
Pomiędzy tymi Dwoma, mądry niech wybierze właściwie!
Bądźcie dobrzy, nie zaś źli!
GATA AHUNAWAITI: JASNA 30.3

Przedstawia człowieka jako dobrego z natury. Przeciwstawia Prawdę kłamstwu jako problem w prowadzeniu szlachetnego i dobrego życia, i uniemożliwiającego mu osiągnięcie szczęścia.

O, mężczyźni i kobiety! To prawda, że Kłamstwo (i niegodziwość) wydaje się atrakcyjne i korzystne. Lecz wyobcowuje człowieka z jego własnej natury. Kończy się zaś smutkiem i złą opinią. Zatraca się szczęście tego, kogo posiadło Kłamstwo, i kto okaleczył Aszę. Poprzez te (uczynki, słowa i myśli) niszczycie życie swego umysłu.
WAHISZTO-ISZTI GATHA: JASNA 53.6

Zastanawia się nad społecznymi skutkami przemocy i złej wladzy szukając jej przyczyn braku mądrości i prawa oraz sprawiedliwości

Nieprzyjaciele źli swymi wrogimi czynami
rozsiali strach;
Niedolę i ruinę sprowadzili na wielu.
Nie zważając na Twe przykazania, potężni
uciskają słabych, o Mazdo!
Oni nie myślą, niestety, ani o Aszy ani o sprawiedliwości,
Od Dobrej Myśli zawsze pozostają w oddali.
GATA AHUNAWAITI: JASNA 34.8


Formułuje także najkrótszy, ale być może najpotężniejszy kodeks etyczny w historii ludzkości, trzy zasady, którymi powinien się kierować człowiek prawy i dobry:

Humata, Huksta, Chwarszta
DOBRA MYŚL, DOBRE SŁOWO, DOBRY UCZYNEK

(Oto jest) Dobra myśl (ýânîm manô)
Dobre słowo (ýânîm vacô)
Dobry uczynek (ýânîm shyaothnem)
świętego Zaratusztry (stworzone wespół) z Świętymi Nieśmiertelnymi (Amesza Spentami)
przyjmij (zatem te) hymny (gathy)
(Niech będą) pozdrowione (te) pieśni święte
GATA AHUNAWAITI: JASNA 28.0

To znowu ogromny skrót filozofii zaratusztriańskiej i należało by dodać, że jest to filozofia ciągłej dyskusji rozważań, a nie system zamknięty, bowiem ewolucja jest wpisana na stałe w w zaratusztrianizm.

3. jest SPOSOBEM NA ŻYCIE

Zapytano kiedyś zaratusztrianina jakie są przykazania jego religii. Zapytany podrapał się w głowę i odpowiedział.

– Chcę byś mnie dobrze zrozumiał, to dobra myśl, dobre słowo i dobry uczynek i to wynika jedno z drugiego, ale to nie są nakazy bo u nas ich nie ma, są jedynie rady i wskazówki. Dobra myśl, dobre słowo i dobry uczynek to jest nasz sposób na życie.

Kiedyś chcący zostać zaratusztrianinem zapytał mobada (kapłana) mającego przeprowadzić jego ceremonię przyjęcia wiary

– Czy gdy przejdę Sedreh Puszi stanę się prawdziwym zaratusztrianinem?

– Nie odpowiedział Mobad – staniesz się członkiem społeczności zaratusztriańskiej – ale bez dobrego myślenia, dobrego mówienia i dobrych uczynków nigdy nim nie będziesz, ani nie osiągniesz zbawienia. To w co wierzysz jest wartościowe na ile czyni cię lepszym człowiekiem. Czym jesteś lepszym człowiekiem, tym bardziej jesteś zaratusztrianinem, bez tego twoja wiara jest nic nie warta.

Innego zaratusztrianina zapytano na czym polega praktyka jego wiary. Jakie są modlitwy, nabożeństwa i zwyczaje. On odrzekł: Mamy wiele modlitw, rytuałów i zwyczajów, wszystkie one są cenne bo zawierają wiele mądrości przekazanych przez Zaratusztrę i jego następców, ale nie są one tak ważne jak to, że trzy albo pięć razy dzienne pytam Boga czy dobrze postąpiłem, czy moje słowa były właściwe, czy moje myślenie jest słuszne. Że zadaję sobie te same pytania, że szukam sposobu by to co złe naprawić, a w przyszłości postąpić dobrze i nie być nikczemnikiem. To jest największy rytuał, medytacja i modlitwa. Tylko wtedy manthry działają, modlitwy o pomoc trafiają do Mazdy i jego Świętych bytów stworzonych i nie stworzonych, Jazatów i Amesza Spentów.

Zaratusztrianie przywiązują ogromną wagę do życia doczesnego i są bardzo praktyczni i racjonalni. Co wynika z ich wiary i filozofii. Wszelkie praktyki, rytuały, są o tyle ważne na ile przekładają się na życie codzienne. Nie odrzucają tego świata, i nie czekając na koniec czasów starają się przyspieszyć dzieło jego odnowy i naprawy. Z religii i filozofii wynikają dla nich: dążenie do szczęścia jako celu człowieka, konieczna produktywność i odrzucenie jałowej ascezy, celibatu i medytacyjnego oderwania się od świata. Świat mimo, że uszkodzony przez Arymana, wymaga ich codziennej troski i zaangażowania. To co materialne jest równie dobre jak duchowe dlatego dbają o o czystość ognia, wody, ziemi i powietrza. Bycie człowiekiem dobrym w co wierzą otwiera im drogę do zbawienia, ale ten świat jest dla nich tak samo ważny jak los po śmierci w nim bowiem odbędzie się zmartwychwstanie materialne i duchowe. Czują się odpowiedzialni za losy świata, swój własny i innych istot by zło i jego objawy, którymi są śmierć, chaos i cierpienie mogły być pokonane.

Filozofia i religia zaratusztriańska jest niepełna jeśli nie staje się sposobem na życie jest wtedy pustosłowiem. Zaratusztrianie uważają także, że brak wiary i mądrości filozoficznej spuścizny Zaratusztry osłabia możność prowadzenia dobrego życia wyznawcy.

Przemawia, zarówno głoszący prawdę,
Jak i głoszący kłamstwo,
Ten, który wie i ten, który nie wie,
Każdy według swego serca i umysłu,
Niechaj Armaiti przemówi do duchów drżących w wątpliwości.
GATA AHUNAWAITI: JASNA 31.12

Reklama

1 myśl w temacie “Czym jest zaratusztrianizm?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close